dimecres, 15 de febrer de 2017

Decisió d'ofici

He adreçat a l'Alcaldia una Decisió d'Ofici en relació amb la possibilitat de fer Treballs en Benefici de la Comunitat quan un ciutadà o ciutadana no pot fer front als deutes que té amb l'Ajuntament. 

Tant punt l'Ajuntament em respongui, us comunicaré el resultat.

2017DCG/43-O
Exp.: 2017005281 - C. 01.075.303

DECISIÓ D'OFICI


En els últims temps, un dels temes i problemes que es va repetint entre les consultes que arriben al Defensor és el relatiu a la problemàtica de persones que no poden fer front al pagament de sancions i liquidacions de taxes o impostos municipals, per la seva delicada i precària situació econòmica.

De tots és sabut que d’ençà del 2008, les circumstàncies econòmiques generals han fet que s’incrementés la pobresa, les desigualtats i les dificultats per arribar a fi de més de milers de persones i famílies, que han vist com la xacra de l’atur o dels treballs precaris i salaris esquifits han abocat a la precarietat i al perill de l’exclusió social a molts dels nostres conciutadans

Les administracions públiques, i especialment l’administració municipal, que és la que té el contacte directe amb la ciutadania, han pres consciència, amb més o menor mesura i amb més o menys compromís, de la gravetat de la situació. Però no obstant això, la profunditat i gravetat de la crisi, ha posat al descobert la insuficiència dels recursos públics que actualment es destinen per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de la situació, extrem que detecten i confirmen els Serveis Socials dels Ajuntaments, i que es constata des de la nostra oficina. Insuficiència d’habitatge social, insuficiència de recursos per evitar la pobresa energètica de moltes famílies, impossibilitat de garantir ingressos mínims i suficients pels que no tenen treball, incapacitat per facilitar la inserció laboral de moltes persones que volent i podent treballar no troben sortida, deficiències en el tracte i cura de la gent gran, etc...

Certament que es donen passos per tal de cercar solucions i millorar les condicions de vida i les expectatives de futur per part de les administracions i de moltes entitats socials, sense ànim de lucre, que no cal citar. I un petit pas ho representa l’acord del Ple Municipal de Girona del 8 d’abril de 2013. En aquest cas concret, l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de l’execució alternativa al pagament de deutes amb la Hisenda Municipal de l’Ajuntament de Girona, mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat, és un pas endavant, que humanitza i flexibilitza la nostra administració municipal.

Considerant però, que l’oferta de treballs socials o en benefici de la comunitat, pedagògicament és una bona alternativa per fer que les persones que no poden assumir el pagament  de les seves responsabilitats prenguin consciència de que han de col·laborar, contribuint i prestant serveis que compensin el cost dels seus deutes, ja que no hi ha res gratis i que és responsabilitat de tots participar perquè la nostra ciutat sigui més humana i justa.

Considerant que l’oferta actualment existent de treballs en benefici de la comunitat és reduïda i insuficient, que fa que es dilati excessivament en el temps la possibilitat de prestar aquests serveis substitutoris per part de persones que han sol·licitat acollir-se a tals mesures, previ informe dels Serveis Socials.Considerant que hi hauria més possibilitats si l’Ajuntament facilités que els treballs a realitzar per a la comunitat es poguessin concertar, també, amb entitats humanitàries, sense ànim de lucre, i que acrediten una gran solvència  i una trajectòria exemplar pel que fa als serveis que presten a la nostra societat i a persones necessitades, sempre i quan estiguin degudament registrades i legalment constituïdes, amb el reconeixement explícit per part del mateix Ajuntament.

Considerant que en diverses ocasions, algunes de les persones que han decidit acollir-se a la prestació substitutòria de realitzar treballs a favor de la comunitat, per no disposar de mitjans econòmics suficients, han demanat fer serveis en entitats o organitzacions cíviques que treballen a favor de finalitats lloables i humanitàries, i que al no estar previst no s’ha acceptat.

Considerant que, des del Defensor també hem constatat que la gestió d’aquestes sol·licituds, des de que es presenten per registre fins que es resolen, passa molt de temps i, en intervenir diverses àrees, Serveis Socials, Policia Municipal, Cooperació i Recaptació no sembla que el sistema i protocol d’actuació, si és que existeix, sigui prou eficient. Aquesta circumstància ha causat perjudicis als ciutadans que es troben, en ocasions, els comptes embargats en motiu dels deutes pels quals sol·liciten fer els treballs per la comunitat.  

El Defensor de la Ciutadania, desprès d’analitzar aquesta realitat i constatant que és necessari obrir un nou camp de possibilitats perquè les persones que, per necessitat, degut a la seva situació econòmica precària, opten per fer treballs a favor de la comunitat, tinguin aquesta possibilitat realment i sense demora, formula d’ofici la següent

RECOMANACIÓ

Que l’Ajuntament ampliï l’oferta existent per poder fer treballs a favor de la comunitat, per a les persones que, per insuficiència de recursos, no poden fer front al pagament dels deutes i que s’ampliï a sancions greus i impostos municipals, facilitant, també, la realització d’aquests treballs amb entitats socials de caràcter humanitari, i sense ànim de lucre, i no només amb àrees dependents de l’Ajuntament. Sempre amb el control i autorització dels Serveis Socials.

Que s’estableixi o es revisi el procediment de gestió pel que fa a quests temes i es resolguin amb més celeritat i eficiència.

Que s’adoptin les mesures legals pertinents per donar viabilitat a tal resolució, sigui per mitjà de la revocació o de la rectificació d’errors d’acord amb l’article 109 i/o 106 de la Llei 39/2015.

Aquesta recomanació garanteix l’aplicació proporcional i objectiva de les normes i el dret a la defensa de la ciutadania.

Ramon Llorente Varela
Defensor de la ciutadania

Girona, 10 de febrer de 2017