dimarts, 23 d’octubre de 2012

En resposta a la vostra recomanació d’ofici en relació amb l’expedient 2012/DCG/136-O, em plau informar-lo que, en primer lloc, aquest Ajuntament ja té establert en la seva Ordenança fiscal general l’ajornament i fraccionament de deutes amb un marge de flexibilitat molt ampli.

Pel que fa els casos en què les persones deutores manifestin passar per una situació econòmica delicada, des de fa molts anys, fins i tot des d’abans de la creació de la institució del Defensor de la Ciutadania, en base a informes dels serveis socials municipals que acrediten situacions d’extrema necessitat, s’han practicat excepcions en l’aplicació dels criteris previstos en la normativa, per tal de facilitar al màxim el compliment del pagament. En concret a l’any 2011 s’han atès favorablement 144 casos i des de l’1 de gener d’aquest any 2012, fins a dia d’avui, s’han emès 97 informes favorables per facilitar o resoldre expedients executius de recaptació.

Per altra banda, no s’ha de menystenir que, paral·lelament, des dels mateixos serveis socials municipals es tramiten ajuts d’urgència per atendre el pagament de lloguers, subministraments imprescindibles, despeses de salut, subsistència, consums de la llar, desplaçaments, etc. En concret, al 2011 s’han atorgat 1.314 ajuts i des de l’1 de gener d’aquest any 2012 fins a dia d’avui, 881.

Per raons òbvies, de legalitat tributària, de seguretat jurídica, d’objectivitat, de garantia d’igualtat de tracte i d’interdicció de l’arbitrarietat, la matèria de recaptació, inclosa la d’ajornaments i fraccionaments, ha de ser objecte de regulació i els conceptes regulats han de ser ben determinats i quan es diu “En casos de necessitat acreditada caldrà anar més enllà del que les ordenances o disposicions legals estableixin”, s’ha de definir inequívocament què s’entén per “necessitat acreditada” i què s’entén per “anar més enllà”. Per això seria procedent que, en el cas que es volgués fer, aquests conceptes vinguessin perfectament definits i delimitats a l’Ordenança fiscal municipal que per a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament requereix el tràmit d’informació pública, per evitar que l’estimació en cada cas concret no quedés a la voluntat d’un funcionari públic, sota pena d’incórrer en arbitrarietat proscrita en la pròpia Constitució (art.9.3).

Cal tenir en compte també que la matèria de recaptació està regulada per la Llei General Tributària, pel Reglament General de Recaptació i per la Ordenança fiscal general de l’Ajuntament i està sotmesa a fiscalització interna i externa, podent donar lloc a responsabilitat comptable de les persones que per acció o omissió contrària a la llei originin menyscabament de cabals, obligant-les a la indemnització dels danys i perjudicis causats.

Per tot el que s’ha exposat, cal agrair la vostra recomanació en la vostra decisió d’ofici, però cal tenir en compte que les “fórmules flexibles” que suggereix ja es vénen aplicant, des de fa temps, pel servei municipal de recaptació amb una relació continuada i eficaç amb els serveis socials municipals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada