dimarts, 23 d’octubre de 2012

2012/DCG/136-O
DECISIÓ D’OFICI
En varies ocasions han comparegut a l’Oficina del defensor de la ciutadania persones que manifestaven passar per una delicada situació econòmica, tant personal com familiar, que li feia impossible assumir la reclamació econòmica que li dirigia l’Ajuntament. Lamentablement, cada dia és més freqüent aquesta situació degut a les conseqüències negatives de la crisi econòmica que limita i redueix, escandalosament, la disponibilitat dinerària de molta gent per fer front a pagaments urgents, especialment els sotmesos a terminis curts. Aquesta temàtica s’ha manifestat tant en relació al pagament de subministres imprescindibles com l’aigua, la llum o el gas, com en relació a les taxes i impostos o sancions de l’Ajuntament. Són petits exemples d’un drama que afecta molts dels nostres conciutadans. Hem constatat que en alguna ocasió, per no disposar la persona de 50 euros se li ha fet una muntanya trobar remei per evitar les conseqüències de l’impagament, malgrat que encara per a molts dels que mantenim la feina i disposem d’ingressos pugui semblar impossible que tals situacions es donin entre persones que conviuen al nostre costat.
Hem constatat també que, amb previ informe dels Serveis Socials, l’Ajuntament atorga algun aplaçament, més enllà del que la pròpia normativa preveu. Però és obligació de les administracions públiques, especialment de les més properes a la ciutadania, com l’Ajuntament, remoure els obstacles que impedeixen la igualtat i la llibertat de les persones o que les discrimina. I és més que evident que cada dia hi ha més persones que no disposen de recursos per viure dignament i que necessiten ajuda. En aquest sentit, i en relació al pagament de taxes, impostos o sancions, l’Ajuntament haurà d’actuar amb la màxima prudència, equitat i humanitat en tots aquells casos que, de forma objectiva i acreditada, les persones deutores demanin aplaçaments o fraccionaments. I en casos de necessitat acreditada caldrà anar més enllà del que les ordenances o disposicions legals estableixin. No podem afrontar les conseqüències de la crisi amb remeis previstos i establerts per a circumstàncies distintes.
Son moltes les famílies que no arriben a fi de mes. I certament que l’Ajuntament no pot cobrir ni les necessitats de tota la ciutadania ni suplir la manca de prudència i previsió de moltes persones. Però el que sí que pot fer l’Ajuntament és donar les màximes facilitats a totes aquelles persones que en relació a obligacions de tasses, impostos o sancions es troben sense els recursos necessaris per pagar. I constatada que sigui tal circumstància, caldrà que l’Ajuntament apliqui fórmules flexibles, sigui en forma d’aplaçaments, fraccionaments, sense recàrrecs, prèvia sol·licitud acreditada i justificada objectivament. 

És per tot això, que el defensor de la ciutadania, amb voluntat de contribuir a la millora del funcionament de l’administració municipal i de la vida de la ciutadania gironina, en especial dels més afectats per les conseqüències de la crisi fa la següent
RECOMANACIÓ:
Que en relació a totes aquelles persones deutores de l’Ajuntament per motiu de taxes, impostos o sancions, prescindint de la quantia de l’import, que acreditin situació de necessitat per manca d’ingressos suficients, sigui per falta de recursos o situació familiar d’atur, o d’altres circumstàncies justificatives d’una situació econòmica lamentable, s’estableixi la possibilitat d’ajornar o fraccionar els pagaments amb flexibilitat i terminis assumibles, d’acord amb les possibilitats reals dels afectats, més enllà de les pròpies normatives.
  
Ramon Llorente Varela
Defensor de la ciutadania
Girona, 7 de maig de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada