dimecres, 11 de juliol de 2012

DECISIÓ D’OFICI
Han estat diversos els ciutadans que s’han dirigit al defensor per exposar la seva queixa, les seves preocupacions i disconformitat amb l’estat de manca de senyalització precisa pel que fa als espais del costat del Pont de Pedret i que son utilitzats, diàriament, com a aparcament, i per la suposada falta de coherència i unitat de criteri de la Policia Municipal, a l’hora d’imposar multes.
Vist que el criteri general, expressat en diverses ocasions per part dels responsables de la via pública del nostre Ajuntament, és que només es pot aparcar en  els espais  senyalitzats expressament com a espais d’aparcament.
Vist que l’aleatorietat amb que s’exerceix el control i la vigilància d’espais com el que a l’inici hem citat, l’adjacent al Pont de Pedret, desconcerta la ciutadania i genera greuges comparatius, que s’interpreten com si les normes no fossin iguals per a tothom (hi ha dies que es posen multes i d’altres que no, hi ha agents que son estrictes i d’altres que mostren una major flexibilitat, hi ha vehicles sancionats i d’altres no...)
Considerant que és obligació de l’Ajuntament ordenar els espais públics, senyalitzar-los adequadament, d’acord amb les finalitats a que es destinen, i procurar que es respectin els usos a que estan destinats, i facilitar a la ciutadania el coneixement de la corresponent informació.
Considerant que molta de la problemàtica que ve originant-se a l’entorn de l’espai utilitzat com a aparcament al costat del Pont de Pedret, necessita d’una millor reorganització i informació, per facilitar a la ciutadania el seu ús correcte i a la vegada facilitar la tasca de la mateixa Policia Municipal, formulem d’ofici la següent
RECOMANACIÓ:
Que s’adoptin les mesures correctores oportunes i necessàries, com seria procedir a una correcta i visible senyalització i adequació de l’espai adjacent al Pont de Pedret, col·locant senyalització horitzontal i vertical per tal de facilitar la informació a la ciutadania, pel que fa a la possibilitat d’estacionament i també la tasca de control i sanció de la mateixa Policia Municipal.

Ramon Llorente Varela
Defensor de la Ciutadania de Girona
Girona, 23 de novembre de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada