dijous, 26 d’abril de 2012

DECISIÓ D’OFICI

En reiterades ocasions han arribat al Defensor de la ciutadania reclamacions o queixes de persones que al·leguen contra la imposició de sancions en relació al tema de les targetes d’aparcament per a persones amb disminució.
La temàtica és múltiple i variada: en ocasions la sanció s’imposa perquè l’agent fa constar que el que s’exposa al vehicle és una fotocopia, altres vegades perquè la targeta està caducada
Una de les exigències que té qualsevol administració pública, i especialment l’administració municipal, és evitar situacions de dubte o de indefinicions que perjudiquen no només la ciutadania si no els propis funcionaris a l’hora de prendre decisions. En aquest sentit, examinada la problemàtica que deriva de situacions com les expressades en l’apartat anterior, seria convenient adoptar algunes modificacions normatives en les corresponents ordenances municipals per clarificar i definir el que és un mal ús de les targetes de minusvàlid per aparcar i determinar les sancions que d’aquest mal ús es derivin.
És important promoure la responsabilitat de la ciutadania i fer campanyes orientades a que conegui els seus drets, però també les seves obligacions. I és una obligació de tota persona que tingui reconegut, per la seva minusvàlua i limitacions de mobilitat, el dret a disposar de targeta per aparcar, tenir-la actualitzada i portar al vehicle destinat al seu transport la targeta original. També s’ha d’exigir el bon ús de la targeta esmentada per evitar abusos per part de persones no autoritzades ni necessitades i que amb targetes alienes disposen injusta i fraudulentament d’estacionaments o aparcaments als que no hi tenen dret. I no es poden destinar permanentment  policies o agents municipals per vigilar i indagar aquests abusos.
Partint que és la Generalitat l’administració que regula legalment la referida targeta, també és cert que cada municipi en concret pot conformar les seves ordenances municipals a fi de regular amb claredat i precisió tots aquells aspectes que, per protegir a tots aquells que ho necessitin, sancioni adequadament a aquelles persones que facin un ús indegut, abusiu o fraudulent de les referides targetes.
En aquest sentit, partint de l’experiència d’altres municipis, proposaríem que a l’ordenança corresponent es recollissin les següents disposicions:
OBLIGACIONS DE LA PERSONA TITULAR
Article
X

Les persones titulars de les targetes d’estacionament estaran obligades a:
· Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que
la transporta.
· Saber
que l’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.
· Utilitzar la targeta original. No es poden fotocopiar o manipular.
· En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l’Ajuntament.
· En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la targeta a l’ens local responsable.
· En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal presentar denúncia a l’ens local responsable, abans de sol·licitar una nova targeta.
· Sol·licitar una única targeta d’una única modalitat.

RÈGIM SANCIONADOR
Article X

El règim sancionador s’aplicarà en el supòsit que es detecti l’ús indegut de la targeta d’aparcament, considerant un mal ús l’incompliment de les obligacions anteriorment exposades.
El règim sancionador consisteix en:

- La primera vegada que es detecti la infracció, un cop advertit el/la titular d’aquest fet, serà objecte d’una sanció econòmica per import de XXX€.
- La reiteració en la infracció abans esmentada, suposarà una sanció per import de XXX€ i la proposta de la retirada de la targeta. 
La utilització de fotocopies o de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, en règim de titular no conductor/a donarà lloc a:

- Quan s’utilitzi la targeta sense que la persona titular de la targeta estigui en el vehicle o quan no sigui per acompanyar o recollir a la persona titular, a banda de no sortir efectes per gaudir dels drets establerts, donarà lloc la primera ocasió que es detecti la infracció, a la imposició al/la conductor/a d’una sanció per import de XXX€.
- La reiteració en la infracció abans esmentada, suposarà una sanció per import de XXX €, la proposta de la retirada de la targeta.
Per tot això, entenem adequat i convenient, fer d’ofici la següent
RECOMANACIÓ:
Per tal de no provocar situacions d’indefensió a la ciutadania i al mateix temps perquè l’Ajuntament pugui exercir una bona administració, sobre tot quan ha de sancionar situacions de frau o mal us de la targeta, introduir l’enunciat esmentat anteriorment en el text regulador corresponent, sigui en les ordenances fiscals o en el reglament de circulació. 
Ramon Llorente Varela
Defensor de la ciutadania de Girona


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada