divendres, 27 d’abril de 2012


DECISIÓ D’OFICI

Des de la nostra oficina, i en diverses ocasions hem constatat la queixa de molts ciutadans, o la disconformitat dels mateixos amb les liquidacions de taxes i impostos amb efectes retroactius pel període màxim legal de quatre anys.

Es dona la circumstancia que situacions com la indicada anteriorment, a vegades, afecten a persones amb pocs recursos o insuficient capacitat econòmica per fer front al pagament municipal exigit tot de cop o en un termini breu. I així se’ns ha transmès en moltes ocasions.

No hem d’oblidar que el tema d’una decisió municipal sobre la revisió i liquidació retrospectiva d’uns impostos o taxes, normalment no té la seva causa en una actuació irregular, il·lícita o imputable a la persona finalment afectada, sinó a controls o actuacions deficients o ineficients de la pròpia administració municipal.

El principi de legalitat i l’obligació de respectar, practicar i complir amb el principi d’igualtat han d’estar a la base de qualsevol decisió administrativa. I això justifica i empara les decisions municipals respecte al dret d’actualitzar i reclamar taxes i impostos pel període màxim legal, quan es donen els fets pertinents que les disposicions legals i normatives preveuen.

Considerant els fets anteriors, i coneixent la realitat social i econòmica de la nostra societat, creiem oportú i necessari facilitar a tota aquella persona afectada per una revisió d’impostos o taxes municipals el pagament dels imports corresponents de manera flexible i en el període màxim possible, d’acord amb les disponibilitats reals i objectives de la persona afectada.

Es per tot això que hem decidit fer d’ofici la següent

RECOMANACIÓ

Que en aquells casos en que, a resultes d’una actuació administrativa de revisió dels valors cadastrals o de determinats impostos o taxes, es requereixi a un contribuent l’abonament de les liquidacions pertinents, corresponents al període màxim de quatre anys, constatada que sigui la petició d’aplaçament per part del subjecte passiu i cas d’acreditar insuficiència de recursos o dificultats per fer front al pagament, se li atorgui el termini que necessiti, com a màxim igual al període reclamat, per tal d’abonar l’import reclamat sense recàrrecs ni interessos.

Ramon Llorente Varela
Defensor de la ciutadania

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada