dimecres, 16 de novembre de 2011

Suggeriment d'ofici. VACUNACIÓ. Campanyes de difusió i informació objectiva.

La Constitució propugna com a valors suprems del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme cultural, polític, i social i estableix unes garanties perquè aquests valors i els drets inherents a aquests no es puguin infringir. I respecte el pluralisme cultural, polític i social també s’ha de contemplar decisions que prenen les persones en matèria de salut, i en concret sobre l’aplicació o no de les vacunes.

L’ètica mèdica imposa la obligació d’informar objectivament sobre l’aplicació de les vacunes i un cop explicat el procediment s’ha de respectar l’opció del pacient. D’aquest procediment els facultatius en diuen consentiment informat, procediment mèdic formal que té per objectiu aplicar el principi d’autonomia del pacient, és a dir, l’obligació de respectar els pacients com a individus i fer honor a les seves preferències en quant a atenció mèdica.

Pel que fa al tema relatiu a les vacunes, tema discutit i discutible, la missió del defensor no és la de fer un judici paral·lel o discutir sobre beneficis, bondats, virtuts, contraindicacions o efectes secundaris d’aquestes. No volem fer un debat en pro o en contra de les vacunes, cosa que pertoca essencialment als tècnics i entesos mèdics coneixedors de la matèria, sinó que volem parlar de la possible falta d’informació als pacients i de la violació de drets d’aquestes persones que escullen lliurement no ser vacunades.

No es poden vulnerar els drets fonamentals de les persones, independentment de la decisió de la vacunació o no vacunació que, més enllà de la recomanació de la OMS, no està subjecte a cap mena d’obligatorietat per part de cap administració o organització mèdica.

Per tot el que s’ha exposat, he decidit fer d’ofici el següent

SUGGERIMENT:

És el deure de qualsevol administració vetllar pel compliment de les normes i deures per part dels ciutadans, però tant important com això és no vulnerar els seus drets fonamentals i respectar les decisions que no s’oposen a la normativa vigent o d’obligat compliment, i també és important fomentar l’exercici de la llibertat de la ciutadania.
Aquest defensor creu que des de les administracions locals s’han de promoure campanyes de difusió per tal de fomentar l’exercici de la llibertat de la ciutadania a l’hora de prendre una decisió sobre la vacunació. Aquesta campanya haurà de ser informativa i objectiva, exposant els pros i els contres d’aquestes: beneficis, contraindicacions, al·lèrgies, efectes secundaris, etc., tot evitant qualsevol mena de discriminació per raó de ser favorable o contraria a les vacunes.

Aquest defensor fa extensiu aquest suggeriment a totes les administracions perquè vetllin perquè el col·lectiu mèdic informi de manera objectiva als pacients i respecti la decisió presa respecte a la vacunació i a la seva aplicació, tot evitant qualsevol discriminació per raó de l’acceptació o rebuig del tema vacunal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada