dijous, 3 de novembre de 2011

Recepció de la butlleta de la sanció/multa.

Us adjunto la decisió d'ofici que vaig fer sobre l'entrega de la butlleta d'una sanció i la posterior informació que cal donar al ciutadà si aquest no vol rebre aquesta butlleta (notificació).


DECISIÓ D’OFICI


El defensor ha rebut diverses queixes de ciutadans i ciutadanes en referència a la manca de notificació de denúncies per infraccions de trànsit i de que, sense haver rebut per part de l’Ajuntament cap notificació escrita, es veuen sorpresos per la notificació de la providència de constrenyiment.
Hem examinat cada una de les queixes i hem vist necessari fer d’ofici les següents consideracions i recomanació.

El tema objecte de queixa parteix de la següent situació o circumstància: La persona sancionada, en el moment de la infracció, i quan l’agent municipal redacta la butlleta de denúncia i intenta donar-li, es nega a signar-la i a rebre-la.

La ciutadania, majoritàriament, ignora que el fet de negar-se a rebre la butlleta, quan l’agent municipal intenta la notificació en el mateix moment de la suposada infracció, dona per formalitzat el tràmit de la notificació, sense que posteriorment tingui obligació l’Ajuntament d’enviar-li cap més notificació, en aquest tràmit administratiu, complint l’establert en la normativa vigent.

La Llei 30/1992, a l’article 59.4 disposa expressament que “quan l’interessat o el seu representant refusi la notificació d’una actuació administrativa, es farà constar a l’expedient, especificant-ne les circumstàncies de l’intent de notificació i es tindrà per efectuat el tràmit, seguint-se el procediment”.

L’article 81.5 del R.D.L. 339/1990, reformat per la Llei 18/2009, disposa que l’interessat disposarà de 20 dies naturals per formular al·legacions:

Article 81.5.

“Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa
en el plazo de quince días (*) naturales siguientes al de la notificación de la denuncia,
esta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este
supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la
notificación de la denuncia.

Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate
de:
a) Infracciones leves.
b) Infracciones graves que no detraigan puntos.
c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en
el acto de la denuncia.


La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la
sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados”.
* Posteriorment es va aprovar que el termini fos de 20 dies naturals

A tenor de les precedents disposicions legals, quan la ciutadania rep la notificació sobre la infracció, ho és per via de constrenyiment, i ja és tard per fer al·legacions de qualsevol mena. I malgrat l’aforisme i norma legal de que la ignorància de les lleis no excusa del seu compliment, és també cert que les administracions públiques i els servidors públics han de vetllar per prestar un servei eficient i facilitar a la ciutadania el compliment de les seves obligacions, en definitiva una Bona Administració, que des de l’òptica d’un civisme integrador inclou drets i deures. 

En funció d’aquestes consideracions, per evitar possibles queixes o al·legacions per ignorància de la normativa i, considerant la complexa situació i circumstàncies econòmiques i socials per les que travessa la nostra societat, hem cregut necessari fer d’ofici el següent

SUGGERIMENT:

Aconsellar als agents municipals que en aquelles situacions en que la persona a qui se sanciona es nega a rebre la notificació de la butlleta, facin el possible per informar-la que, malgrat estan en el seu dret de no signar i de rebutjar-la, l’Ajuntament la considera notificada i els terminis per fer al·legacions o acollir-se al descompte del 50% de la sanció, comencen a transcórrer a partir d’aquell mateix moment.


Ramon Llorente Varela
Defensor de la ciutadania
Girona, 28 d’octubre de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada